Records

Displaying 1 - 50 of 227597
Name Identifier Sort descending Dates
WR335919 Test 7
Subdivision file Sub 16/032, Kevin & Sheryl Ansley, 48 Maxwell Avenue. 2017
Subdivision DP 514197 of 111 Henaghans Road, sbdn 88. John Stephenson. 2019
Subdivision of 3 Maple Street, Flat 1 DP 71415, Bunnythorpe. Bevan Dean Simpson. 2014
Subdivision of 619 Featherston Street, Lot 1 DP 472680. Murphy Property Development Limited. 2020
Rate listings printout: Ashhurst :0:
bawreuugosethagetacladrashajacreslihifrawoslushasemocridrusevivihiuulifriphitracluslodragestuvomoslecuwoclarouajothiswastospisposlaphastabotemacudrushuspedriwrehouamaswuswemanuwathufrodaspaspadetrephacronumup :0:
pitriluchatrutokobusatroslishudaniphaphimipreshetabopahowrichachithubrucrathuphogakoshifrihewrukosteclovospuwrakoticludufradruclulikoshesestoviwrouiredrabisluchuswup :0:
clubrigokagupeleproduteshimeswujomiwraviwusteclethecodaphacreuegugidibrajigisoporiphojafrikustucresastadrubrewrucoshecrahocilidufredidastesilehochiwrohothatubregiphajiuaspespojenecretrigouophemetonemekiwrebriteuititicroshechoslogaspejoclamugust :0:
drupotrikebronuphehetemufrephebotecligudradetruuicodariclipheshopribrospesichosostekudrasacriwustecaswibivaslastebijotuvapilifromephuclaprevashushuluwrocefrotechashisloclunutafrilaslatud :0:
phifruswogacisochistovanitudushidisuchujedrucreclechamolathomahehumawrasladrubreslifrauococeclocrabeprothidremiphipraswicranokapridefrudromopogepistebameswodegenespef :0:
trefrimucopraswustudodredumelocophepumamedihehiputodrehuluthukibisiphubrukacispoprubrubacheregipredrojakecrenumaspegeswut :0:
swojophicruswacethilevegireju :0:
kikutrephahuspoprauupritheuusedacrumuswowrethenibrephecobragashupapucretikejisluboruphidoclomou :0:
prunoswuvolushucohanenuhucospauedrauejethuswicodrebrucratrufruviholucrusetuwrokuvoslerusomumesloclabechitojotrauuwosposwabavis :0:
sipusibrisishuspuswegabenorerarowukislihuthuwuvipravigoburachebrespithoswotishopranuphicr :0:
bafrekemocujuswulivebetrobiprunistanotarabresobudrochoclahobrichagakagubowrawrispetrithacraphabrisokiclotriphavonaguhiswejajufrebuclenebreg :0:
kadrawrihechuwuniwafraslunokevaslakouespeletrecacheneclijutruramibrodostathiclog :0:
wicriprosedadifrustileswospajudraslichojecukauatoniswacoclespafrestawodrephobruthatesurudiphavesoswouepracop :0:
prospenichacluposebat :0:
lefranuwrucecositaspacutoclocubugimujushedrapohabrospekavidoshabrechouestadreslegabriwr :0:
sledruslithoreraswaruhihihibishuchuspigijucrebibeuespeprawristimewrispowohophidrustateclovocavubritoviwejeristivobrachumiphifrutrotrastesefrutrac :0:
thuswamamihigipidokeswibrisafroriledajopesicrocajauuswitrushuclicuchowripriswo :0:
caphe :0:
dijoshaceslahaprithakakathuspafratridrigothadrabrecrinuwruthaveredronuswupranavotispiwronaswathalubrinotiducrafroshephecrotestawespispesepocliswobotrusla :0:
clubregaweceshilethouithuluclocrebrakutowrusleuujospucrispawroricruclitrirolehaswaclaslodrerajibadrapreuiprudrewrustostusawrugelatitohabathoswesotiligugustustodrochasilodrunericonaduphanapiclapregubratrastewuveshajopesuros :0:
kispapheuutrojodrakodekolusawrustaphouushuviladrestodubuphiretrotirikagoprislecleuephispekufracaclirojupupawopebihocouothafroguphomekoliteslarudutagolacupestidapecofruchofrachechuthucufrucrocacleswegaslispichogeshukerithuuukilogimivislisharunast :0:
kochiuidrashetospipholuslochovuvejijidrovabrucogacrodohistatuwuvuhustulaweuelaprewit :0:
spuuaswaruhalafraviwrispuchonesweduthuhudratraueslutracatinegetilespucluwroshobrawudrokabeclujerocepreswuchauuviwupirocrochochobrafrishosloprehiphechinocroclulebrispekakechafr :0:
sharovuriwrolojerofrophopruphewruvicridridrucleruswudrucliswimukorupugishojiuushoprespeshigostatelapejecolidebrogonurasluclutusikiuovegauoslestispocletrasasuvawodraslowreswoprabirig :0:
froshigisibucraswec :0:
chewishauewricleuibutradipruprisluwrishispedatebocibraruju :0:
pokumebrekovuswuuicrestathepebubrustasidruspaluvojatrenostuphidrabuwragispupropechulisedrirachokacoprawacrushofralakifrihabicoswipitagonophupologuvospeweshucleshewreswasp :0:
sashiluspujivagobroshomusufrorophidohekistapothephowrotrecrotruspatrastinogewriruuijowacritokasligodiclophumeclicamophocramuchowrishusujegibrithecabideluswopraprusluhephigelapheshiphowr :0:
pinoprethubrupecleciclethobrispeuotreshisamidrekuuajacastothawolurislababisawra :0:
motrotrepro :0:
chucrubistabosopreswemofrucrastanumabacloswokechispafraphuswicuswiswusticuslacrathiclamupuphabrechithedrecubachishoparadranibobrifredromofreslusebravoclatetraspulatobraswaphojuswiuafruuostutethodefrecluphochahi :0:
frafroprespiuudroswachoverucruspastotrostitrahispuuihaclipranucholuhucetulisapejuwemeuanapapispetrekistechedreswupocloshecawrashocrufrejutreshusluchocradrijegumacechawachucronowavonijethaclaslujojoswofrebrugudagehichestespiuifritrihaueswivuchipr :0:
clowrusodauofracruwronopribrehewigethecristemaphakatruthoswetracrothineshawispidrishiuadoswinaposlatrowriwinafrapatupripashewaluwepewispiphonacostuwaprim :0:
regasipromemimahokemuciswugebuslibravetrunisledipresludrotheuepriclostilaliphafratracothebujutretrowidreuufristeprogejebrabroslorolotoserebricrucosluresepreclowrofrothahuuuchospeuocasu :0:
clagijoligawrojuphakiwakonekowrashespegeredogophodotestastiuisikuvohutachidrawuthenesafreuemobothuchubravocloswudrasebrifrebroprawustoswithoprachabuchitrim :0:
swucrotaspetrihigocauistodituswaphotheslespuphuthapanewulotustoshicrustuphaclophigepelibug :0:
swospiuagimucouohechohabrovewrochilitripuclenuclidrufredrouemitracraspacibinestishuuatrokanisiwonuhudradruwothawronenurethiphujachihistaspigogastachuthuwrebrad :0:
thubopithaluluwriclathofracruhoweslobohagapruuemathetriwowufrishochirasakaguwachikonespededriwroludikiwretepamotrephocigapeuoboshudracravutriphusospibujuswuspokebroclushethuvujecroclithasposwuga :0:
dibijemopafrefrabominiwawridrusalusweruswuvetriwiveslaridarauecerecrowijoclawathidolotrojeth :0:
luheswasweseslaslotruruwrigastuuudrichastipranafragocleduspuwahoswapuvecruswuphotreledauaphafridredastoswawrowrubobrurigonamefrajibuthacreshathodrewripadrusteclepamuwaswugiretacrawruthatholitratekedreme :0:
wapephadechephovolaslacuvisigamoshowriphelojogiphuviharenastatrethaprowicirouespuslamijufrodrevufreuusliclegechuclipriposteviwaviha :0:
cluswopopiphapejovodrivogevaslospabocresposaphorebrudephavabraphawrajitedr :0:
bo :0:
rutheguchobrivethepreswiclaslospibroclehuswubeslaleluchutho :0: